• Besluiten die gericht zijn op personen en zaken. Bijvoorbeeld een bouwvergunning of subsidieverlening.

  • Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, de stadsdelen en het stadsgebied Weesp.

  • Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken tussen de gemeente en één of meer partijen.

  • Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen over de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. 

  • Schriftelijke oordelen in klachtprocedures.

  • Onderzoeken naar de wijze van functioneren of ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

  • Overzicht van de verschillende bestuursorganen, de bereikbaarheid en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

  • Alle documenten die de raad gebruikt tijdens haar vergaderingen.

  • Alle adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede de adviesaanvragen en -voorstellen.

  • Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften.

  • Alle ontvangen Wob- en Woo-verzoeken, besluiten en naar aanleiding daarvan openbaar gemaakte documenten.