Categorieën

 • Beschikkingen zijn besluiten die niet van algemene strekking zijn.

 • Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

 • Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen.

 • Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen over de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. 

 • Schriftelijke oordelen in klachtprocedures.

 • Onderzoeken naar de wijze van functioneren of ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

 • Overzicht van de verschillende bestuursorganen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

 • Alle documenten die de raad gebruikt tijdens bij vergaderingen, zoals agenda’s, documenten notulen en adviesrapporten.

 • Alle adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede de adviesaanvragen en -voorstellen.

 • Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften.

 • Alle ontvangen Wob- en Woo-verzoeken, besluiten en naar aanleiding daarvan openbaar gemaakte documenten.