Beschikkingen

Beschikkingen zijn besluiten die niet van algemene strekking zijn.

Beschikkingen zijn besluiten die niet van algemene strekking zijn, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Ook de beslissing op bezwaar is een beschikking. Andere typen beschikkingen, zoals een beschikking van de rechter, vallen niet onder de verplichting tot openbaarmaking. De verplichting tot openbaarmaking ziet enkel op de beschikking, niet op de aanvraag of andere onderdelen van het onderliggende dossier.

Voor wat betreft de publicaties wordt (in het vergunningendomein) onderscheid gemaakt tussen twee groepen vergunningstypen:

Wabo-vergunning (met ingang van 01-01-2023 vervangen door de Omgevingswetvergunning) en niet-Wabo-vergunningen:

Voor beide typen vergunningen geldt dat de terinzageleggingsstukken (inclusief beschikking) voor een periode van 6 weken op https://www.officielebekendmakingen.nl/ worden geplaatst. Tevens worden de publicatieteksten op https://mijn.amsterdam.nl/ gepubliceerd.