Erfpacht

De gemeente Amsterdam maakt documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) actief openbaar. Alle relevante documenten, over de besluitvorming rondom de vernieuwing van het erfpachtstelsel uit de periode 2014-2018, worden zoveel mogelijk (uit eigen beweging) openbaar gemaakt.

De documenten bestaan onder meer uit (concept)-verslagen, (concept)-besluiten, rapporten, berekeningen, e-mails, facturen, agenda’s, inhoudsopgaven en overige documenten, die variëren van aanvullende notities tot aan lijsten van aan- en afwezigen bij een bijeenkomst.

Welke documenten openbaar?

Op grond van artikel 10 en 11 onder Wob wordt inhoud onder andere niet openbaar als het belang van openbaarheid niet zwaarder weegt dan belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, financiële belangen van de gemeente, onevenredige benadeling of beoordeling en intern beraad/ persoonlijke beleidsopvattingen. Persoonlijke gegevens van ambtenaren of van derden worden niet openbaar gemaakt. Op basis van artikel 10 en 11 onder Wob worden niet openbare gegevens zwart gelakt in documenten.

Zienswijze van derde partijen

Bij bepaalde typen documenten, zoals bijvoorbeeld facturen, adviesrapporten en gespreksverslagen, waar gegevens in worden vermeld van andere partijen dan de gemeente, dient de gemeente deze derde partijen te vragen of zij akkoord gaan met het openbaar maken van hun gegevens of niet. Deze derden hebben 4 weken de tijd om gemotiveerd bezwaar te maken tegen openbaarmaking. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk zelf of de informatie van derden wel of niet openbaar wordt gemaakt.

Gefaseerde openbaarmaking

De documenten zijn onderverdeeld in 12 mappen met documenten:

00. Organisatie en overleg
01. Bestuurlijk
02. Juridische effecten
03. Financiële & fiscale effecten
04. Communicatie
05. Planning
06. Werkgroepen
07. Dwarskijksessies
08. Risicoanalyse
09. Expertsessies en Consultatie
10. Persoonlijke mappen
11. Inspraak

Deze mappen zijn te selecteren / filteren via 'Dossier'. Nieuw te openbaren documenten kunnen worden toegevoegd aan al bestaande openbaar gemaakte mappen. Dat kan tevens betekenen dat aan bestaande mappen nieuwe documenten zijn toegevoegd.

Bekijk hier alle bestanden